Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se společnost HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., se sídlem na adrese Mohelnice, Družstevní 338/16, PSČ: 789 85, IČO: 258 34 151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 20350 („Společnost“) řídí při získávání a zpracování osobních údajů v souvislosti s pořádáním akce s názvem „Hellathon“ („Akce“) a uplatní se rovněž na všechny osoby navštěvující webové stránky hellathon.cz („Web“) bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

Zásady vycházejí zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy může jednat o jakékoliv informace, které se ať už samostatně nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní osoby.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST ZPRACOVÁVÁ

Účast na Akci

V případě, že se subjekt údajů přihlásí k účasti na Akci („Účastník“), bude Společnost zpracovávat osobní údaje, které Účastník uvede při registraci na Akci. Jedná se zejména o jméno, příjmení, informace o vysoké škole , fakultě, oboru, studijního ročníku, e-mailová adresa.

Výše uvedené osobní údaje bude Společnost zpracovávat výlučně za účelem administrace účasti Účastníka na Akci. Právním základem tohoto zpracování je splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Společnost bude uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let od ukončení Akce, resp. od posledním kontaktu s Účastníkem. Po uplynutí této doby budou osobní údaje Účastníka nenávratně zničeny.

Nabídka pracovního místa

V případech, kdy k tomu Účastník udělí Společnosti písemný souhlas, bude Společnost zpracovávat osobní údaje Účastníka za účelem uložení jeho kontaktu pro případné nabídky pracovního poměru ve Společnosti či spolupráce se Společností v návaznosti na jeho účast na Akci. Těmito osobními údaji bude zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa a údaje o účasti Účastníka na Akci.

Uvedené osobní údaje bude Společnost zpracovávat výhradě za účelem informování Účastníka o možných nabídkách pracovního poměru ve Společnosti či spolupráce se Společností. Právním základem tohoto zpracování osobních údajů je souhlas Účastníka podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Společnost bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu trvání souhlasu, maximálně však 2 roky od jeho udělení, popř. obnovení. Účastník je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu [⦁]. Po uplynutí uvedené doby nebo odvolání souhlasu budou osobní údaje Účastníka nenávratně zničeny.

Návštěva Webu

Za účelem zlepšování uživatelské zkušenosti návštěvníků Webu a za účelem vyhodnocování návštěvnosti a uživatelského chování na Webu Společnost automaticky shromažďuje a zpracovává některé osobní údaje návštěvníků prostřednictvím tzv. cookies souborů. Více informací o tom, jaké cookies soubory Společnost v rámci provozu Webu užívá naleznete v Zásady používání souborů cookies.

Položení dotazu / kontaktování Společnosti

V případě, že se návštěvník Webu obrátí na Společnost prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na Webu s dotazem či jiným požadavkem, bude Společnost zpracovávat osobní údaje návštěvníka, které v tomto kontaktním formuláři uvede, popř. jí později sám sdělí. Může se jednat zejména o jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

Uvedené osobní údaje bude Společnost zpracovávat za účelem zpracování a vyřízení požadavku návštěvníka Webu. Právním základem tohoto zpracováním osobních údajů je splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Společnost bude uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu pěti (5) let od okamžiku vyřízení požadavku návštěvníka Webu. Po uplynutí této doby budou osobní údaje návštěvníka nenávratně zničeny.

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost prohlašuje, že za účelem minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům Účastníků a návštěvníků Webu přijala nezbytná organizační a technická opatření, přičemž k přijetí takových opatření se zavázali také všichni zpracovatelé společnosti, kteří se na zpracování osobních údajů Účastníků a návštěvníků Webu podílejí.   

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad náleží Účastníkům a návštěvníkům Webu následující práva:

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 • právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím o jejich zpracování;
 • právo na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů;
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo získat osobní údaje, které subjekt údajů Společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či na e-mailové adrese  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ NA AKCI

Účastník Akce tímto bere na vědomí, že v rámci vyhodnocení Akce budou pořizovány fotografie, videa a další audiovizuální záznamy, které mohou být dále zveřejněny na marketingových materiálech a komunikačních kanálech Společnosti (sociální sítě, média, tiskoviny apod.). 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 03.03.2022.